REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.karolinapieprzyk.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10.08.2021

2. Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.karolinapieprzyk.com, prowadzony jest

przez:

Karolina Pieprzyk

August-Bebel-Str. 76

15234 Frankfurt

Mobil: 0163/ 6663160

NIP: DE061/257/09980

reprezentowaną przez

Karolinę Pieprzyk

3. Można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

• adres e-mail: lifecoach.pieprzyk@gmail.com

4. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego a także prawa i

obowiązki Sprzedawcy oraz Klientem, zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych

w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy

także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja

postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na

wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

6. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich

opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego.

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści o

charakterze bezprawnym. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu w sposób

niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego

oprogramowania lub urządzeń.

9. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i

własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając

niepoprawnych danych osobowych.

11. Sprzedawca ma prawo do organizowania różnych konkursów i promocji, których warunki

każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu.

12. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może

wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na

możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego

oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.

By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki

techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy

antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące

znaczenie:

1. Sprzedawca – Karolina Pieprzyk

August-Bebel-Str. 76

15234 Frankfurt

Mobil: 0163/ 6663160

NIP: DE061/257/09980

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie

w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta-Przedsiębiorca dokonujący zamówienia

Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie

mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o

prawach konsumenta.

5. Przedsiębiorca -rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz

nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej

przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Regulamin -niniejszy Regulamin Sklepu.

7. Sklep Internetowy lub Sklep- Sklep Internetowy dostępny pod adresem

www.karolinapieprzyk.com oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem,

którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.

8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa (w szczególności w postaci

dokumentów, ebooków, kursów online) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między

Sprzedawcą a Klientem.

9. Platforma- platforma szkoleniowa na której znajdują się zakupione Produkty.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Klientem za pośrednictwem Sklepu.

11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz

Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć

Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

13. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

14. Usługa Elektroniczna -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na

rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie dostarczone są usługi

elektroniczne w postaci formularza zamówienia.

15. Treści cyfrowe- dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

16. Dni robocze -są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

17. Newsletter -Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie

html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne

informacje związane z działalnością Sprzedawcy.

TRESCI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Treści cyfrowe dostępne w Sklepie obejmują następujące Produkty:

• kursy online – (zakup kursów, po dokonaniu opłaty kupujący otrzyma login i hasło do

platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu);

• e-booki – (zakup materiałów edukacyjnych, po dokonaniu opłaty

kupujący otrzyma login i hasło do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują

się materiały kursu, bądź też link do bezpośredniego pobrania materiałów);

• indywidualne konsultacje online- (po dokonaniu opłaty oraz po uzgodnieniu terminu z

Klientem realizowane są konsultacje droga elektroniczną).

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie

przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych

lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość

korzystania ze Sklepu, to:

• dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;

• zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;

• posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

• posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego

Microsoft Office lub jego odpowiednika.

2. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony

materiał, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie

internetowej adresem e-mail: lifecoach.pieprzyk@gmail.com

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania treści cyfrowych dostępnych w zakładce

Sklep.

2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu,

dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować

kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient

powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk dodaj do koszyka pokazany wraz z

ceną i opisem produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka

zakupowego. Po dodaniu do koszyka można kontynuować zakupy.

5. Kontynuując realizację Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego,

jeśli taki posiada w polu o nazwie kod kuponu. W tym kroku jest też możliwość

zaktualizowania koszyka. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w

przycisk przejdź do płatności, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.

6. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących

danych:

• imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy (w przypadku otrzymania faktury NIP,

kraj, region, miasto, ulicę, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, uwagi do

zamówienia (opcjonalnie);

• wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od

Umowy (obowiązkowo);

• akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie okienka.

Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania

Zamówienia;

• wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku

kupuję i płacę, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

7. Klient może też złożyć uwagi do Zamówienia (opcjonalnie).

8. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać płatności za

zamówienie Produktu. Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płatności: płatność

elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności online Paypal oraz przelew

tradycyjny na konto bankowe Sklepu- numerem rachunku bankowego, na który należy

wpłacać należności jest: PL79 1870 1045 2078 1003 0939 0001.

9. W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę,

Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.

10. Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie

umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze

Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy

podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta

wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży

zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

14. Zamówiony towar zostaje dostarczony elektronicznie (kupujący otrzymuje link do

zasobu znajdującego się na Platformie lub na swój adres e-mail).

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

• nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia;

• nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru

opcji płatności przelewem).

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i

zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym

podatek Vat).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w

Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów,

przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania

Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia,

które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i

czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:

• PayPal,

• Przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu- numerem rachunku bankowego, na

który należy wpłacać należności jest: PL79 1870 1045 2078 1003 0939 0001.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym,

Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od

daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym

Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny

system płatności PayPal, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po

potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.

7. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta wystawia fakturę i przesyła ją na adres

drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca wystawia fakturę, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Produkty dostępne w Sklepie w szczególności pliki elektroniczne, kursy online oraz

materiały edukacyjne w formie video lub pdf są dostarczane w formie elektronicznej i

nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące

Usługi Elektroniczne:

• umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym

poprzez Formularz Zamówienia (koszyk);

• umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;

• umożliwienie Klientowi założenie Konta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z

Regulaminem.

3. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta

z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną

świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o

jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza

Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo

rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez

Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz

treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie

umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwilą wskazania imienia

 i adresu e-mail .

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony

jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od

Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając

informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.

5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu

przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie

linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty

elektronicznej.

6. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta

poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art.

221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów

zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o

prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w

zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub

prawną.

4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację

Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot

reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej

uzupełnienia.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany

w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni

od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres email składającego reklamację.

7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do

niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w

celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

8. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług

świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w

formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W

zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane

pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza

załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później

niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.

1. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały opisane w dalszej części Regulaminu, tj.

odstąpienia od umowy- wyjątki.

2. Termin od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu

wejścia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w

posiadane Produktu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do

Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e mail:

lifecoach.pieprzyk@gmail.com.

4. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może skorzystać z

wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przed Sprzedawcę lub

wykorzystać załącznik nr 2 od Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku wysłania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier)

dla zachowania terminu 14 dniowego na odstąpienie liczy się data nadania

korespondencji.

7. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY-WYJĄTKI

1. W przypadku Produktów, które stanowią treści cyfrowe, jeśli Konsument oraz

Przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed

upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do

odstąpienia od umowy. (jeśli zatem chcesz mieć możliwość odstąpienia od umowy,

nie możesz pobrać treści cyfrwych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia

zamówienia, dopiero po tym terminie.)

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które

nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się

za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI

1. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie

art. 558 § Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu

rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta

Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez

przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na

podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń

w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem nie będącym

Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą

elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo

samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać

dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez

Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest

ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu

umowy sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do

Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu

oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do

Przedsiębiorcy.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH

KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów

w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z

art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcje pierwszym, będą dotyczyć postanowienia

niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

• Usług świadczonych drogą elektroniczną;

• Odstąpienia od umowy przez Konsumenta ;

• Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach

konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.

W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące

Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas

procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w

niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub

odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności

potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu

przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa

sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością

gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni

na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go

uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

WARUNKI LICENCYJNE DLA PRODUKTÓW

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.

2. Klient ma prawo korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek i zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zabrania się Klientowi udostępniać Produkt lub dane do swojego konta innym

osobom .

4. Produkt który został zakupiony nie może być przedmiotem odsprzedaży czy

dystrybucji i sprzedaży handlowej.

5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:

• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu

innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

• wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,

• odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek

formie,

• nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

DANE OSOBOWE

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików

cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

https://www.karolinapieprzyk.com/autoinstalator/wordpresswoocommerce/polityka-prywatnosci-2/

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz

ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi

za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o

świadczenie Usług Elektronicznych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne

lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o

świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako

swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

5. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania

poprawienia ich.

6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z

zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby

nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki

techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności

programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne

chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ

KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku

ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną

określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane

przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma

możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach

oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod

następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z

dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów

konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość

złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://

webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

5. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i

wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów

i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie usług.

6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie

wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub

złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane

są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z

ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i

dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z

dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu

obowiązującą w dacie zawarcia Umowy .

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się

niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy

konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom

właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie

danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

RODO.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 2. Wzór Formularza Reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta

Załącznik nr 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na

prawach konsumenta.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W

PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt

 ………………………………………………………………………………………………………

[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

• wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

• nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie:

…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

• odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W

PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt

………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

• wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

• nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie:

…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

• odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa

sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą,

ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o

prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się

w CEIDG:

1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

2. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

3. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

4. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

5. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

6. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

7. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD

UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr

…………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

• przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli

dotyczy],

• na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD

UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr

…………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej

następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

• przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli

dotyczy]

• na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa

sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą,

ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o

prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się

w CEIDG:

8. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

9. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

10. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

11. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

12. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

13. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

14. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________